C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

Утвърдена със Заповед № РД 87/24.06.2019 г.

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ,

ПРИЛАГАНА В АПЕЛАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

Настоящата информация е изготвена в съответствие с изискванията за информация по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) за осъществяваните от Апелативен съд – Пловдив дейности по обработването на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата и начина, по който може да бъдат упражнени, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, както и с други правни актове на Европейския съюз и със законодателствата на неговите държави членки.

 1. Данни, идентифициращи администратора, и координати за връзка с него:

Апелативен съд – Пловдив (АС – Пловдив) е юридическо лице на бюджетна издръжка и орган на съдебната власт. АС – Пловдив е регистриран по Закона за регистър БУЛСТАТ с БУЛСТАТ № 115236769.

Апелативен съд – Пловдив е с адрес гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 167. 

Координати за връзка с Апелативен съд – Пловдив: освен на посочения адрес, може да бъдат използвани и електронни адреси: plovdiv-as@justice.bg, pvapelsad@dir.bg или факс: (032) 656 104.

 1. Категории лични данни, които се обработват, целите и правното основание за обработването им:

Апелативен съд – Пловдив осъществява функциите на орган на съдебната власт, предвидени в Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт, Граждански процесуален кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и други нормативни актове.

Апелативен съд – Пловдив, в качеството си на администратор по смисъла на чл. 4, 7 от Регламент (ЕС) 2016/679, обработва лични данни във връзка със своята основна функция – да осъществява правораздавателна дейност, както и във всички останали случаи, в които е страна по възникнали гражданскоправни и публичноправни отношения.

2.1. Апелативен съд – Пловдив, чрез общата и специализираната администрация, поддържа регистри на дейностите по обработване, за които отговоря, в писмена форма и/или в електронен формат:

 1. „Счетоводен регистър“ и „Счетоводен архив“;
 2. регистър „Човешки ресурси“, съдържащ информация относно трудовите правоотношения на съдиите и съдебните служители и участниците в конкурсни процедури – чрез административния секретар, изпълняващ функциите на служител „Човешки ресурси“;
 3. 3. регистри „Класифицирана информация“ – чрез служба „Регистратура за класифицирана информация“ в съответствие с изискванията на ЗЗКИ, ППЗЗКИ и други подзаконови актове в областта на защита на класифицираната информация, чрез регистратура „Класифицирана информация“;
 4. 4. регистри и книги, водени от служба „Регистратура“ – входящ дневник, изходящ дневник, разносна книга, регистър на заявленията за достъп до обществена информация, книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа;
 5. 5. регистри и книги, водени от служби „Съдебно деловодство“ и „Съдебни секретари“ съобразно изрично разписаните им функции в чл. 37-56 от ПАС – азбучен указател за образуваните дела, описна книга, книга за открити заседания, книга за закрити и разпоредителни заседания, регистър на съдебните решения, регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт, регистър върнати преписки (по чл. 39,ал.1,т.13 от ПАС), регистър повторно постъпили върнати преписки (по чл. 80,ал.9 от ПАС), регистър на отводите;
 6. 6. регистър „Архив“ – чрез длъжностното лице, завеждащо учрежденския архив, съобразно функциите, посочени в глава Х от ПАС и Вътрешните правила за работа на ведомствен архив в Апелативен съд – Пловдив;
 7. 7. Регистър на декларациите, подавани от съдебните служители съгласно § 2, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ – чрез съдебния администратор;
 8. 8. „Видеонаблюдение“, осигурявано от Главна дирекция „Охрана“ към Министъра на правосъдието, достъп до който се осъществява по реда и условията на чл. 12, ал. 3 от настоящите правила.

2.2. Видовете данни, които се обработват от Апелативен съд – Пловдив, са следните (неизчерпателно изброени в зависимост от целта, за която се обработват):

- физическа идентичност: имена, ЕГН, личен номер на чужденец, данни по документ за самоличност, адрес, телефон, електронен адрес, образ и др.;

- семейна идентичност – членове на семейството, трите имена, ЕГН, адрес и др.;

- социална идентичност: информация за образование, документ за придобито образование, професионална квалификация, за придобита юридическа правоспособност, за владеене на чужди езици, трудов стаж, включително юридически стаж, професионална биография и др.;

- лични данни относно съдебното минало: свидетелство за съдимост и др.;

- данни за здравословно състояние: медицински свидетелства, болнични листове, решения на ТЕЛК/НЕЛК, трудови злополуки и др.;

- икономическа идентичност: възнаграждения и обезщетения, данни относно имотното и финансово състояние на лицето, участието и/или притежаването на дялове или ценни книжа на дружества, данни за банкови сметки и други, изискуеми с оглед преценка на изискванията за съвместимост  на заеманата длъжност, вкл. и с цел противодействие с корупцията и др.;

- основни работни данни – длъжност, длъжностна характеристика, месторабота, снимка, работно време, условия за работа и наемане на работа, данни за отпуск и други;

- данни за набиране/подбор при участие в конкурсни процедури - например всички лични данни, съдържащи се в автобиография или резюме, формуляр за кандидатстване, бележки за интервю, документация за проверка и подбор;

- мониторингови данни – данни за пристигане и напускане на сградата на Апелативен съд – Пловдив и на данни за активността в ползваните мрежи и информационни системи от съдиите и служителите от състава на АС – Пловдив.

Личните данни от регистрите се обработват с цел изпълнението на различни законови задължения на администратора, неизчерпателно изброени:

- управление на човешки ресурси и кадрова обезпеченост на Апелативен съд – Пловдив;

- финансово-счетоводна дейност;

- осигуряване на материално-техническата база и управление на имуществото на съда;

- идентифициране на лицата, които имат достъп до сградата и помещенията в нея, в частност – страните по делата или техни представители;

- осъществяване на правораздавателната дейност;

- осигуряване на достъп до обществена информация по ЗДОИ;

- осигуряване защита на класифицираната информация;

- ефективно противодействие на корупцията и създаване на гаранции, че лицата по § 2, т. 1 ДР на ЗПКОНПИ изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите; 

- охранителна цел.

2.3. Особени случаи на обработване на лични данни:

2.3.1. Когато лични данни са предоставени от субекта на данни на Апелативен съд – Пловдив без правно основание или в противоречие с принципите за тяхното законосъобразно обработване, в срок един месец от узнаването администраторът на лични данни ги връща, а ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия, ги изтрива или унищожава. Изтриването и унищожаването се документират с протокол от определена от Председателя на Апелативен съд – Пловдив или  оправомощено от него лице за това комисия.

  2.3.2. В случай на нарушение на сигурността на личните данни администраторът, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението на сигурността на личните данни КЗЛД или ИВСС, освен ако не съществува вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи риск за правата и свободите на физическите лица по реда и условията на чл. 33 Регламент (ЕС) 2016/679;

  2.3.3. Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, администраторът, без ненужно забавяне, съобщава на субекта на данните за нарушението на тяхната сигурност по реда и условията на чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679;

2.3.4. В сградата на Апелативен съд – Пловдив се осъществява видеонаблюдение от Главна дирекция „Охрана“ към Министъра на правосъдието, която обработва получените лични данни по реда и условията на чл. 391-394 от ЗСВ. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физическите лица, посещаващи сградата на съда и помещения в нея за контрол за достъп.

2.3.4.1. Записите от техническите средства за видеонаблюдение се съхраняват в регистър „Видеонаблюдение” в срок от тридесет дни след изготвянето им. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни функции.

2.4. Апелативен съд – Пловдив, в качеството си на работодател и на администратор на лични данни, определя 6-месечен срок за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонала, освен ако кандидатът е дал своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок в декларация. След изтичането на този срок определена от Председателя на съда или оправомощено от него лице комисия, изтрива или унищожава съхраняваните документи с лични данни, освен ако специален закон предвижда друго.

 • Получатели на лични данни:

3.1. При поискване Апелативен съд – Пловдив осигурява достъп до поддържаните регистри на съответните надзорни органи – Комисията за защита на личните данни и Инспектората към Висшия съдебен съвет, като се отчете спецификата на осъществявания надзор. Достъп до обработваните от Апелативен съд – Пловдив лични данни имат при наличие на законово основание следните трети страни – Висш съдебен съвет и Инспектората към него, съд, прокуратура, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Висш адвокатски съвет, Национално бюро за правна помощ, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, банки и др.

3.2. Право на достъп до водените книги и регистри с лични данни имат съобразно възложените им от закон правомощия служителите на Апелативен съд – Пловдив въз основа на длъжностната им характеристика или чрез изричен акт на Председателя на съда, както и всички съдии от състава на Апелативен съд – Пловдив, при спазване на принципа „Необходимост да се знае”.

 

 1. Срок, за който се съхраняват данните:

4.1. Обработваните лични данни се съхраняват в нормативно определените срокове за всеки вид лични данни и според целта, поради която се обработват, след което се унищожават по ред и правила, разписани във вътрешните правила на Апелативен съд – Пловдив за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679. Личните данни могат да се съхраняват и за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, при условие, че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните.

4.2. Редът и условията за съхраняването и архивирането на всички документи и книжа, както и сроковете за това, са регламентирани в глава Х, от ПАС, Вътрешните правила за работа на ведомствен архив в Апелативен съд – Пловдив, Номенклатурата на делата със срокове за съхраняване в АС – Пловдив, при спазването на специалните за това закони и подзаконови нормативни актове. Обработването на лични данни за целите на Националния архивен фонд на Република България е обработване в обществен интерес, като в тези случаи не се прилагат чл. 15, 16, 18, 19, 20 и 21 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 1. Права на субекти на данни (по смисъла на определението по чл.4, 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО):

5.1. При обработването на лични данни лицата имат възможност да реализират следните свои права:

- право на достъп до личните данни, които се обработват от администратора (чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679);

- право на коригиране, когато личните данни са непълни или неточни (чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679);

- право на изтриване (“право да бъдеш забравен“), приложимо на някое от посочените по-долу основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; субектът на данните оттегля своето съгласие и няма друго правно основание за обработването; субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество (чл. 21, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679); личните данни са били обработвани незаконосъобразно; при спазване на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора и други (чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679). Следва да се има предвид, че приоритет пред правото на изтриване има обработването на лични данни, когато е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с чл. 9, § 2, букви з) и и), както и чл. 9, § 3 от Регламент (ЕС) 2016/679; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

- право на ограничаване на обработката на личните данни по смисъла на чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679, изразяващо се във възможността същите да бъдат единствено съхранявани от администратора. Следва да се има предвид изключението по § 2 от този член, че при упражнено право на ограничаване на обработката на личните данни, те могат да бъдат обработени в следните случаи – само със съгласието на субекта на данните; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; за защита на правата на друго физическо лице; поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка;

- право на преносимост на данните, изразяващо се във възможността субектът на данните да получи тези, които го засягат и които той е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърли на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато: a) обработването е основано на съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква а) или чл. 9, параграф 2, буква а) или на договорно задължение съгласно чл. 6, параграф 1, буква б); и обработването се извършва по автоматизиран начин (чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679);

- право на възражение – чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679;

5.2. Администраторът на лични данни може да откаже пълно или частично упражняването на правата на субектите на данни, когато то би създало риск за: националната сигурност; отбраната; обществения ред и сигурност; предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществения ред и сигурност; други важни цели от широк обществен интерес и по-специално важен икономически или финансов интерес, включително паричните, бюджетните и данъчните въпроси, общественото здраве и социалната сигурност; защитата на независимостта на съдебната власт и съдебните производства; предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на нарушения на етичните кодекси при регулираните професии; защитата на субекта на данните или на правата и свободите на други лица; изпълнението по гражданско-правни искове.

  5.3. Субектът на данни упражнява правото си на достъп до личните данни чрез писмено заявление до администратора на лични данни или със заявление по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, което заявяване е безплатно за субекта. Писмените заявления се приемат в Регистратурата на Апелативен съд – Пловдив (стая № 116 в административната сграда, част от Съдебната палата, с вход от ул.“Й.Груев“), при спазване изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата относно оформяне и завеждане на входящи документи. Заявления по електронен път се подават на електронната поща на съда – pvapelsad@dir.bg . Заявлението съдържа: 1. име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице, определени от администратора, във връзка с извършваната от него дейност; 2. описание на искането; 3. предпочитана форма за получаване на информация (устна справка; писмена справка; преглед на данните от самото лице; предоставяне на исканата информация на електронен носител) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

  5.4. Решението, с което се удовлетворява или отказва упражняването на правата на лицето, чиито лични данни се обработват, се съобщава в 1-месечен срок от подаване на заявлението в посочената като предпочитана форма за получаване на информация. Във всички случаи на предоставяне на информацията следва да бъде съставен протокол, отразяващ извършваните действия, между лицето, което предоставя исканата информация, или оправомощено от Председателя лице, и лицето, което е упражнило правото си на заявление до администратора.

 1. Право на жалба до надзорен орган:

 Ако субектът на данни счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава правата му по Регламент (ЕС) 2016/679 и по ЗЗЛД, има право да сезира КЗЛД или Инспектората към ВСС или да обжалва актовете и действията на администратора по реда на чл. 38-40 ЗЗЛД.

 • Дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали субектът на данните е длъжен да предостави личните данни и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени:

7.1. Апелативен съд – Пловдив организира и предприема мерки за защита на личните данни от нарушения на тяхната сигурност. Предприетите мерки са съобразени със съвременните технологични достижения и рисковете, свързани с естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Личните данни се събират за конкретни, точно определени от закона цели, обработват се законосъобразно и добросъвестно, но не и по начин, несъвместим с тези цели.

7.2. Личните данни се съхраняват на хартиен и електронен носител, така че да се идентифицира субектът на данните, за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват те – осъществяване на правораздавателните функции на Апелативен съд – Пловдив, сключване на договори в качеството му на работодател и възлагането на обществени поръчки, при взаимоотношения с органи на съдебната, изпълнителната и законодателната власт на Република България, както и всички останали случаи ad hoc или възникнали по силата на закон.

7.3. Обработваните лични данни се съхраняват в нормативно определените срокове за всеки вид лични данни и според целта, поради която се обработват, след което се унищожават по установените ред и правила. Личните данни могат да се съхраняват и за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, при условие, че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните.

7.4. Обработването на лични данни в регистрите на Апелативен съд – Пловдив по смисъла на чл. 4, 2) от Регламент (ЕС) 2016/679 се извършва в предварително обособени помещения съобразно предвидените мерки за защита и оценката на подходящото ниво на сигурност, така, че да се предотвратят или преустановят евентуални нарушения и да се гарантират правата на лицата, чиито данни са обработвани.

7.5. Във връзка със своята основна функция – да осъществява правораздавателна дейност, както и във всички останали случаи, в които е страна по възникнали гражданскоправни и публичноправни отношения,  предоставянето на лични данни от субектите е предпоставка за изпълнение на правомощията и законовите задължения на Апелативен съд – Пловдив.

7.6. Когато не са налице хипотезите на чл. 6, § 1, б. „б“ – „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679, физическите лица, чиито лични данни се обработват от Апелативен съд – Пловдив, подписват декларация за съгласие по образец.

7.7. Сайтът на Апелативен съд – Пловдив не използва „бисквитки“, необходими за функционирането му, не изисква въвеждане на лични данни и регистрации; в случай, че се използва линк, който препраща в друг сайт или социална мрежа, е възможно те да имат собствени „бисквитки“ и политики за сигурност, над които Апелативен съд – Пловдив няма контрол.

 • Съществуване на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането:

В осъществяването на своята дейност Апелативен съд – Пловдив не прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

                    

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация