C C C C A+ A A- X

Политика за прозрачност за защита на личните данни, прилагана в Апелативен съд – Пловдив

Вътрешни правила за мерките за защита на лични данни в Апелативен съд – Пловдив

 

Утвърденa със Заповед № РД 89/17.05.2022 г.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  В АПЕЛАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

В качеството си на администратор на лични данни и в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („ОРЗД“), Апелативен съд – Пловдив има задължение да предоставя информация за осъществяваните дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защита на обработваните данни, правата и начина, по който може да бъдат упражнени.

 

Апелативен съд – Пловдив обработва лични данни при изпълнение на съдебните си функции – правораздавателна дейност и като „обикновен“ администратор – при извършване на административна дейност.

 

Данни за контакт с администратора:

 

Адрес: гр. Пловдив 4000, бул. „Шести септември“ №167

Работно време: понеделник – петък, 08:30 ч. – 17:00 ч.

Електронна поща: plovdiv-as@justice.bg

 

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните:

 

Цвета Тачева, съдебен помощник в Апелативен съд - Пловдив

Електронна поща: tacheva@apelsad-pd.bg

Телефон: 032 656 138

 

Категории лични данни, цели на обработването и правно основание за oбработването им:

 

Категориите лични данни, които се обработват от Апелативен съд  - Пловдив се отнасят до:

 • физическа идентичност: имена и паспортни данни (ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес), месторождение, телефони за връзка и др.
 • социална идентичност: данни относно образование (учебно заведение, образователна степен и допълнителна квалификация и специализация), както и трудова дейност, стаж, професионална биография, атестация, ранг, награди и поощрения, дисциплинарни наказания, резултати от проверки по сигнали и жалби;
 • семейна идентичност – данни относно семейното положение на лицата (наличие на брак, развод, брой членове на семейството, в това число деца до 18 години);
 • икономическа идентичност – данни относно имотното и финансово състояние на лицата;
 • лични данни относно съдебното минало на лицата;
 • данни за здравословното състояниe на лицата;

 

Категориите лични данни са разпределени в следните регистри:

 1. Регистър „Персонал“;
 2. Регистър „Контрагенти“;
 3. Регистър „Лични данни на лица, подали молби, жалби, предложения, сигнали и искания до Апелативен съд - Пловдив“;
 4. Регистър „Инициативи на Апелативен съд - Пловдив“;
 5. Регистър „Съдебно деловодство, участници в съдебни производства по граждански и търговски дела“;
 6. Регистър „Съдебно деловодство, участници в съдебни производства по наказателни дела“;
 7. Регистър „Вещи лица, преводачи и свидетели“.

 

По-долу е представена информация за разпределението на обработваните лични данни по регистри, както следва:

 

 1. Регистър „Персонал“

 

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управление на човешките ресурси, кадровата обезпеченост и осъществяване на финансово-счетоводна отчетност.

 

За тези цели се обработват лични данни на магистрати и съдебни служители, работещи в Апелативен съд – Пловдив, както и на кандидати, участващи в конкурси за назначаване на длъжности в администрацията на Апелативен съд – Пловдив.

 

Обработваните данни касаят физическа, социална и семейна идентичност, здравословното и психическото състояние на лицата, както и съдебното им минало.

 

Правното основание за обработване на тези данни се съдържа в  чл. 6, пар. 1, б. „в“ от ОРЗД, Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за счетоводството, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за безопасни условия на труд и др.

 

 1. Регистър „Контрагенти“

 

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, осъществяване на финансово-счетоводна отчетност, осигуряване на материално-техническата база, провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, тръжни процедури и др.

 

За тези цели се обработват данните на физически лица при участие в тръжни процедури и процедури за възлагане на обществени поръчки, както и във връзка с изпълнение на договори, по които Апелативен съд – Пловдив е страна.

 

Данните са в минимален обем, касаят необходимостта от точното изпълнение на съответния договор и се отнасят до физическата и социалната идентичност на лицата, а в предвидените от закона случаи и съдебното им минало.

 

Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар. 1, б. „б“ от ОРЗД, Закона за съдебната власт, Закон за обществените поръчки, Закон за задълженията и договорите, Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане, Търговски закон и др.

 

 1. Регистър „Лични данни на лица, подали молби, жалби, предложения, сигнали и искания до Апелативен съд – Пловдив“

 

Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и използването им е ограничено само за служебни цели, като индивидуализиране на лицата, респективно установяване на връзка с тях.

 

За тези цели се обработват данни на лица, които сезират Апелативен съд – Пловдив с молби, жалби, предложения, сигнали, искания и др.

 

Лицата предоставят сами по лична преценка на администратора личните данни, които се обработват в регистъра, респективно техните категории. Данните най-често се отнасят до  физическата, икономическата и социалната идентичност, съдебното минало на лицата, както и за здравословното им състояние.

 

Основанието за обработване на лични данни в този регистър е чл. 6, пар. 1, б. „в“ от ОРЗД и по – конкретно Административнопроцесуалния кодекс, Закон за достъп до обществена информация, ГПК и др.

 

 1. Регистър „Инициативи на Апелативен съд – Пловдив“

 

Личните данни в този регистър се обработват с цел информиране на обществеността за дейността на Апелативен съд – Пловдив и други обществено значими цели и мероприятия за развитието на съдебната власт.

 

В регистъра се обработват лични данни на студенти и ученици от града, участващи в инициативата „Ден на отворените врати“ на Апелативен съд – Пловдив и лични данни на магистрати и съдебни служители, участващи като лектори и наставници в различните инициативи и мероприятия провеждани от Апелативен съд – Пловдив.

 

Обработваните данни се отнасят до физическа и социална идентичност.

 

Основанието за обработване на лични данни в този регистър е изразеното лично съгласие на субектите на лични данни, каквото е изискването на чл. 6, пар. 1, б. „а“  от ОРЗД.

 

 1. Регистър „Съдебно деловодство, участници в съдебни производства по граждански и търговски дела“

 

В регистъра се обработват лични данни на страните (техните представители или пълномощници) по делата, образувани в Апелативен    съд – Пловдив, във връзка с извършваните дейности, свързани пряко с основната дейност на администратора - правораздаване.

 

Събраните лични данни се използват изключително и само за служебни цели – за всички дейности, свързани с обработването на делата: изготвяне на призовки, съобщения, писма до страните и техните представители или пълномощници, за изпращане на кореспонденция и др.

 

Обработваните данни се отнасят до физическа и икономическа идентичност, социална идентичност, относно съдебното  минало, както и до здравословното и гражданско състояние. Обработват се и специални категории лични данни по смисъла на чл. 9, пар. 1 от ОРЗД. Личните данни в регистъра се предоставят от физическите лица при образуване на дела, представяне на документи, както и от органи на съдебната власт, държавни органи и институции и др. За целите на разглеждане на съдебни дела по общия исков ред на ГПК предоставянето на определена информация за физическата идентичност на ищеца (името и адреса) представлява задължително изискване за редовност на подадената жалба с оглед разпоредбите на ГПК и непредоставянето им може да има за последица оставяне на жалбата без движение и евентуално нейното връщане.

 

Обработването на лични данни от Апелативен съд – Пловдив при изпълнение на съдебната му функция – правораздавателна дейност, се извършва при спазване на правилата, предвидени в процесуалните закони – ГПК, АПК, ДОПК и др. Правното основание за обработване на тези данни се съдържа в чл. 6, пар. 1, б. “в“ от ОРЗД, а когато се касае за обработка на специални категории лични данни основанието се съдържа в чл. 9, пар. 2, б. „е“ от ОРЗД.

 

 1. Регистър „Съдебно деловодство, участници в съдебни производства по наказателни дела“

 

В регистъра се обработват лични данни на страните (техните представители или пълномощници) по делата, образувани в Апелативен    съд – Пловдив, във връзка с извършваните дейности, свързани пряко с основната дейност на администратора - правораздаване.

 

Събраните лични данни се използват изключително и само за служебни цели: за предотвратяване, разследване, разкриване и наказателно преследване на престъпления или изпълнение на наказания, както и за всички дейности, свързани с обработването на делата – изготвяне на призовки, съобщения, писма до страните и техните представители или пълномощници, установяване на връзка със страните по телефон, за изпращане на кореспонденция.

 

В регистъра се обработват следните категории лични данни при ясно разграничение между личните данни на различни категории субекти на данни по смисъла на чл. 47 от ЗЗЛД, когато е приложимо и доколкото е възможно, а именно: за физическа идентичност – имена, ЕГН, адреси, телефони за връзка и др.; социална идентичност – образование; гражданско състояние на физически лица – семейно положение, данни за наследници и др.; лични данни относно съдебното минало; данни за здравословното състояние на лицата; икономическа идентичност – данни за имотното и финансово състояние на лицата и др., както и специални категории лични данни.

 

Обработването на лични данни от Апелативен съд – Пловдив при изпълнение на съдебната му функция – правораздавателна дейност, се извършва при спазване на правилата, предвидени в процесуалните закони – НПК, ДОПК и др. Правното основание за обработване на тези данни се съдържа в чл. 42, ал. 1 вр. с чл. 49 от ЗЗЛД.

 

 1. Регистър „Вещи лица, преводачи, съдебни заседатели и свидетели“

 

В регистъра се обработват лични данни на физически лица - вещи лица, преводачи,  съдебни заседатели, лицата, допуснати в качеството им на свидетели по дела, образувани в Апелативен съд - Пловдив, във връзка с основната дейност на администратора – правораздаване.

 

Събраните лични данни се използват изключително и само за служебни цели.

 

Обработваните данни се отнасят до физическа, социална, семейна и икономическа идентичност, данни за здравословното и психическото състояние на лицата, както и данни за съдебното им минало.

 

Обработването на данните се извършва в съответствие със Закона за съдебната власт, ГПК, НПК, АПК, ДОПК, ТЗ  и др. Правното основание за обработване на тези данни е чл. 6, пар. 1 б. „в“ ОРЗД, а в случай на обработка на специални категории лични данни основанието е чл. 9,    пар. 2, б. “е“ от ОРЗД.

 

В Апелативен съд - Пловдив се извършва видеонаблюдение от ГД Охрана - Регионална Дирекция "Охрана - Пловдив" към Министерство на Правосъдието с цел контрол на достъпа и охрана на сградите и помещенията.

 

Категории получатели на лични данни извън структурата на Апелативен съд – Пловдив

 

Администраторът на лични данни разкрива лични данни на физически лица извън собствената си структура единствено ако има законово основание за това. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните.

 

Личните данни от Регистър „Персонал“ могат да бъдат предоставени на държавни органи като НАП, НОИ, ВСС, ИВСС, МП, органи на съдебната власт, други институции като банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на магистратите и служителите в Апелативен съд – Пловдив, СТМ, КПКОНПИ, пощенски и куриерски фирми при адресиране на кореспонденция до физически лица и др.

 

Личните данни от регистър „Контрагенти“ могат да бъдат предоставени на държавни органи като Сметна палата, НОИ, НАП, Агенция за държавна финансова инспекция, ВСС и др., органи на съдебната власт, както и на пощенски и куриерски фирми и др.

 

Личните данни от регистър „Лични данни на лица, подали молби, жалби, предложения, сигнали и искания до Апелативен съд – Пловдив“ могат да бъдат предоставени на държавни институции и органи с оглед изпълнение на нормативно задължение – ВСС, ИВСС, МП, органи на съдебната власт и др., когато това е свързано с осъществяване на техни официални правомощия.

 

Личните данни от регистър „Инициативи на Апелативен съд – Пловдив“ могат да бъдат предоставени на държавни институции и органи с оглед изпълнение на нормативно задължение – ВСС, МП, органи на съдебната власт, учебни заведения и др.

 

Личните данни от регистрите „Съдебно деловодство, участници в съдебни производства по граждански и търговски дела“ и „Съдебно деловодство, участници в съдебни производства по наказателни дела“ могат да бъдат предоставени на държавни институции и органи с оглед изпълнение на нормативно задължение – ВСС, ИВСС, МП, МВР, НАП, НОИ, органи на съдебната власт и др., както и на пощенски и куриерски фирми при адресиране на кореспонденция до физически лица и др.

 

Апелативен съд – Пловдив извършва трансфер на лични данни в други държави или международни организации (по дела с участие на лице/ца от чужбина, или по дела със съдебни поръчки в държава членка на Европейския съюз или трета страна).

 

Срок за съхранение на личните данни

 

В Апелативен съд – Пловдив действа утвърдена Номенклатура на делата със срокове за съхранение, като при нея се прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхраняване на личните данни в периоди, които са подходящи за съответните цели.

 

Със срок „постоянен“ в Апелативен съд – Пловдив се съхраняват поименните разписания на длъжностите и работните заплати, годишните доклади и статистически отчети за дейността на съда.

 

Документи, свързани с трудовоправни отношения, се определят със срок за запазване 50 години.

 

Документи, които имат временно оперативно-справочно значение, са със срокове за запазване  3, 5,10 или 20 години съгласно Номенклатурата.

Данните по делата се съхраняват до приключването им, след което се архивират и се съхраняват в архив за сроковете, определени в Правилника за администрация в съдилищата.

 

Права на физическите лица

 

ОРЗД предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
 4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

 

Произтичащите от ОРЗД права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас. Субектите на данни имат възможност, при отказ от администратор по чл. 54, ал. 3, по чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56 ал. 6 и 7 от ЗЗЛД да упражнят правата си на информация, на достъп до данните, право на коригиране, допълване, изтриване или ограничаване на обработването чрез ИВСС.

 

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни и Инспектората към Висшия съдебен съвет

 

Ако считате, че Вашите права по ОРЗД са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, когато се касае до обработка на лични данни от Апелативен съд – Пловдив в качеството му на обикновен администратор или до Инспектората към Висшия съдебен съвет, когато се касае за обработка на лични данни от Апелативен съд – Пловдив при изпълнение на функциите му на орган на съдебната власт.

 

Информация за интернет сайта на Апелативен съд – Пловдив

 

Интернет сайтът на Апелативен съд – Пловдив използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.

 

На интернет страницата на съда се използват „бисквитки” във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ.

 

„Бисквитките“ служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.

 

Чрез съответна настройка на Вашия браузер можете винаги да изключите както нашите „бисквитки“, така и „бисквитките“ на трети страни. В случай, че се използва линк, който препраща към друг сайт или социална мрежа, възможно е те да имат собствени „бисквитки“ и политики за сигурност, над които Апелативен съд – Пловдив няма контрол.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация